آخرین خبرها

امور حقوقی

امام صادق علیه السلام:
اگر در میان مردم عدالت برقرار شود همه بی نیاز می شوند و به اذن خداوند متعال آسمان روزی خود را فرو می فرستد و زمین برکات خود را بیرون می ریزد.
اصول کافی صفحه ۵۶۸

ساختار اداره امور حقوقی
اداره حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی قم متشکل از یک رئیس می باشد و در نمودار سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه ریاست واحد جانمایی شده که تحت نظر مستقیم ریاست واحد فعالیت می نمایند.

اهم فعالیت های اداره امور حقوقی:

  • اظهارنظر نسبت به کلیه مسائل حقوقی که با ارجاع از طرف ریاست واحد و معاونین و مدیران مراکز و … صورت می پذیرد.
  • بررسی و اظهارنظر در مورد مطابقت تصمیمات اخذ شده با قوانین موضوعه و بخشنامه ها و آیین نامه ها و ضوابط مربوط خصوصاً در کمیسیون های تخصصی مختلف.
  • نظارت و یا ارائه راهنمایی های لازم جهت تدوین و تنظیم متن حقوقی قراردادهای مختلف آموزشی، پژوهشی، عمرانی، فرهنگی و … با رعایت قوانین موضوعه و ضوابط خاص دانشگاه آزاد اسلامی.
  • نظارت در حسن اجرای کلیه قراردادها، مبایعه نامه ها تفاهم نامه ها و … که به نحوی از انحاء دانشگاه در آن ذینفع باشد.
  • اقامه دعوی در محاکم دادگستری و سایر مراجع قضایی و شبه قضایی علیه اشخاص و دفاع از منافع دانشگاه در تمام مراجع رسمی تا حصول نتیجه.
  • وصول مطالبات دانشگاه از اشخاص و مؤسسات از طریق تعقیب عملیات اجرایی در اجرای ثبت یا اجرای محاکم دادگستری.