آخرین خبرها

رؤسای

سیف الله فضل الهی

دکترای تخصصی علوم تربیتی- برنامه ریزی درسی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان قم از ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹

عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی قم

استادیار گروه علوم تربیتی و برنامه ریزی درسی

پست الکترونیک: fazlollahigh@qom-iau.ac.ir

دانلود رزومه

محمدرضا یوسفی

دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان قم از ۱۳۹۶تا ۱۳۹۷

عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه آزاد اسلامی قم

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی

پست الکترونیک: dryousefi53@gmail.com

دانلود رزومه

محمد سالار کسرایی

دکترای جامعه شناسی سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان قم از شهریور ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۵

دانشیار گروه جامعه شناسی،

عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

دانلود رزومه

غلامعلی قاسمی

عضو هیات علمی دانشگاه قم

دانشیار گروه حقوق بین الملل

دکترای تخصصی حقوق بین الملل- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران- ۱۳۸۸

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان قم از  ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳

پست الکترونیک:  ghasemi@qom.ac.ir

دانلود رزومه

محمد حسین ایراندوست

دکتری الهیات و معارف اسلامی- تهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات- ۱۳۷۹

استادیار گروه الهیات و معارف اسلامی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قم از ۱۳۸۴ تا خرداد ۱۳۹۱

دانلود رزومه