آخرین خبرها

اهداف

۱- مسئله شناسی زنان در جامعه ایران.

۲- پژوهش در حوزه زنان و خانواده.

۳- تربیت کادر بانوان متخصص و مورد نیاز جامعه در راستای تحقق دانشگاه اسلامی و توسعه و تعالی کشور.

۴- تبیین وضعیت زنان ایرانی و تحولات آینده.