آخرین خبرها

چشم انداز

سند چشم انداز دفتر امور زنان و خانواده در افق ۴۱۴۱

دفتر امور زنان و خانواده وظایف و اهداف خود را بر مبنای آموزه های اسلامی و با توجه به راهبرد ۶۱ سند دانشگاه اسلامی پایه گذاری کرده است بر همین اساس به دنبال بازیابی هویت و جایگاه اصلی یک زن تراز اسلام در ابعاد مختلف فردی، خانوادگی، معنوی، اجتماعی و علمی بوده و از طرف دیگر وظایف اصلی یک زن را به عنوان کانون حیات بخش جامعه فراموش نکرده است، وظایفی مانند مادری، همسر، تعهد نسبت به خانواده، عفت ورزی و.. )یعنی یک مادرو همسر نمونه و نخبه( بنابراین دفتر امور زنان وخانواده دانشگاه آزاد اسلامی تا کنون اهداف و فعالیت های خود را بر مبنای توجه و اصالت بخشی به نقش اصلی زن یعنی خانواده محوری و تلاش در جهت تسهیل شرایط علم آموزی و نخبه پروری مادران، تسهیل و تشویق فرزندآوری، تعامل بهتر بین دانشجو و استاد و بین خانواده و دانشگاه، ارتقای فرهنگ قرآن و عترت، گسترش فرهنگ جهاد، ایثار، شهادت و ترویج ارزش های دفاع مقدس را در دستور کار خود قرار داده است.